Brandsäkerhet.

Ökad Brandmedvetenhet:
ANSVARIG HYRESGÄST SKALL INFORMERAS OCH TA DEL AV
UTRYMNINGSPLAN FÖR BRAND, HITTA NÖDUTGÅNGAR,  HITTA BRANDSLÄCKARE, HITTA BRANDFILT,  KUNNA LARMA
RÄDDNINGSTJÄNST 112, VETA VAR UPPSAMLINGSPLATSEN ÄR.


Brandskyddskontroll:
Egenkontroll av brandsäkerhet sker 4 ggr/år
av egna brandskyddskontrollanter.

Årlig brandskyddskontroll:
Angående rutiner, funktionalitet, skadegörelse,
ev. tillbud m.m. sker som föredragande punkt
av egna brandskyddskontrollanter och brand-
skyddsansvarig inför Söderfors Folkets Hus styrelse.

Brandsyn:
Utföres av räddningstjänsten i Uppsala varannat år.